top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОЄВ АУДИТ" (ТОВ "СЛОЄВ АУДИТ"), код ЄДРПОУ 42857169 (далі – Виконавець), зареєстрована відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує фізичних осіб, громадянам України (далі – Замовник), укласти цей Договір (Публічну оферту) (далі –  Договір (Публічна оферта)) на наступних умовах: 

 

1. Терміни призначення 

"Публічна оферта" – офіційна пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована будь-якій особі скористатися Послугами, які надає Виконавець, відповідно до Договору (Публічної оферти).   

"Договір (Публічна оферта)" – публічний договір, зразок якого розміщений на сайті Виконавця в розділі  https://www.sloyev.ua/ukraine-spain 

"Cайт Виконавця" – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://www.sloyev.ua/ , яка є офіційним джерелом інформування потенційних Замовників про Виконавця та послуги, які він надає. 

"Акцепт" – повне і безумовне прийняття Договору (Публічної оферти) шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця через установи банків або з рахунку Замовника. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок Виконавця. 

"Послуги" – моніторинг Виконавцем 24/7 усіх записів які з'являються у вільному доступі CITA в DGT, на підставі запиту Замовника, оформленого на сторінці сайту https://www.sloyev.ua/ukraine-spain, шляхом вибору та оплати підписки та надання Замовнику відомостей про наявність вільних годин CITA по всім містам Іспанії.  

"Сторони" – Виконавець та Замовник. 

 

2. Загальні положення 

2.1. Цей Договір (Публічна оферта) укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (Акцепту) Замовника на укладення Договору (Публічної оферти) в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору (Публічної оферти) Сторонами. 

2.2. Договір (Публічна оферта) має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641-642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. 

2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору (Публічної оферти) в повному обсязі шляхом Акцепту. 

2.4. Акцепт означає, що Замовник згоден з усіма положеннями Договору (Публічної оферти), повною мірою усвідомлює свої дії. Сторони, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. ст. 641-642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту правочин вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника. При цьому, Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність. 

2.5. Укладаючи цей Договір (Публічну оферту) Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору (Публічної оферти), цін на Послуги. 

2.6. Даний Договір (Публічна оферта) також вважається договором приєднання у розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору (Публічної оферти) в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору (Публічної оферти), він не має права укладати цей Договір (Публічну оферту), а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором (Публічною офертою). 

2.7. Акцептуючи даний Договір (Публічну оферту), Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору (Публічної оферти) він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу. 

2.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору (Публічної оферти) відповідно до його умов. 

2.9. У своїй діяльності Виконавець керується законодавством України та нормативними актами, що поширюють свою дію на Замовника. 

2.10.Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір (Публічна оферта) не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману. 

 

3. Предмет Договору (Публічної оферти) 

3.1. За цим Договором (Публічною офертою) Виконавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором (Публічною офертою), на підставі запиту Замовника, оформленого на сторінці сайту https://www.sloyev.ua/ukraine-spain, шляхом вибору та оплати місячної підписки,   надати Послуги щодо пошуку 24/7 наявних вільних годин у місті, зазначеному в запиті при оформлені підписки та  негайно сповістити Замовника про наявність вільних годин та можливості отримати Сita, шляхом відправки електронного листа на адресу електронної пошти Замовника, що зазначається останнім  при оформленні підписки. 

3.2. Виконавець не надає Замовнику гарантії, що після отримання останнім сповіщення про наявність вільних годин та можливості отримати Сita, вільні години залишаться  вільними, на момент спроби виконати запис на зустріч. 

 

4. Умови надання Послуг 

4.1. Для надання Послуг цього Договору (Публічною офертою) Виконавець використовує власну розроблену комп’ютерну програму та обладнання. 

4.2. Акцептом даного Договору (Публічної оферти) визнається оплата Замовником,  вартості Послуг, згідно виставленого рахунку на електронну пошту Замовника, і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору (Публічної оферти) і прирівнюється до власноручного підпису Замовника. 

4.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана оферта вважається акцептована, а Договір (Публічна оферта) укладеним. 

 

5. Права та обов’язки Сторін 

5.1 Обов’язки Виконавця: 

5.1.1. виконання Послуги з дати надходження оплати від Замовника; 

5.1.2. моніторинг пошуку 24/7 наявних вільних годин у місті, зазначеному в запиті при оформлені підписки Замовником; 

5.1.3. знайти вільні години (Сita) для Замовника та негайно сповістити останнього на адресу електронної пошти; 

5.1.4. дотримання умов конфіденційності інформації; 

5.1.5. зберігати незалежність, доброзичливість та нейтральність до Замовника; 

5.1.6. зберігати таємницю попередніх та кінцевих результатів наданих Послуг за цим Договором (Публічною офертою) перед третіми особами; 

5.2. Обов’язки Замовника: 

5.2.1. відмовитися від будь-яких дій по втручанню в роботу Виконавця або впливу на його думку або дії; 

5.2.2. вчасно перевіряти електронну скриньку, а також папку «Спам» на наявність інформаційних листів від Виконавця, при необхідності налагодити сповіщення надходження електронних листів. 

5.3. Виконавець має право: 

5.3.1. отримувати від Замовника запит для пошуку, для надання Послуг за цим Договором (Публічною офертою); 

5.3.2. отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором (Публічною офертою). 

5.4 Замовник має право: 

5.4.1. отримати Послуги належної якості відповідно до Договору (Публічної оферти). 

5.4.2. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору (Публічної оферти). 

 

6. Вартість Послуг і порядок оплати 

6.1. Вартість Послуги зазначається на сайті Виконавця в розділі - https://www.sloyev.ua/ukraine-spain

6.2. Замовник  оформлює підписку та оплачує її через платіжну систему на сайті Виконавця  

6.3. Вартість передбачених цим Договором (Публічною офертою) Послуг оплачується Замовником в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів з кредитних або дебітних карток через платіжну систему на поточний рахунок Виконавця. 

6.4. Оплата стягуватиметься при оформлені підписки. 

 

7. Відповідальність Сторін 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором (Публічною офертою) Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. Припинення Договору (Публічної оферти) 

8.1. Дія цього Договору (Публічної оферти) припиняється: 

8.1.1. з моменту закінчення дії строку підписки; 

8.1.2. з моменту скасування підписки замовником на сайті виконавця, у кабінеті користувача;

8.1.3. в інших випадках, передбачених цим Договором (Публічною офертою) та чинним законодавством України. 

8.2. У разі відкликання Договору (Публічної оферти) Виконавцем протягом терміну дії Договору (Публічної оферти), то останній вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Договору (Публічної оферти). 

 

9. Обробка персональних даних 

9.1. Замовник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений із нормами Закону України "Про захист персональних даних" та надає свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних (адреса електронної пошти,). 

9.2. Виконавець зобов’язується не передавати інформацію про Замовника третім особам, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України. 

 

10. Територія та терміни дії Договору (Публічної оферти) 

10.1. Даний Договір (Публічна ферта) діє на території України та Іспанії. 

10.2. Даний Договір (Публічна оферта) набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем. Договірні відносини між окремим Замовником і Виконавцем набувають чинності з моменту здійснення Замовником оплати вартості послуг, відповідно до розділу 6 цього Договору (Публічної оферти) та діють до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. 

10.3. Виконавець має право у будь-який час внести зміни до умов Договору (Публічної оферти) та/або відкликати Договір (Публічну оферту) в будь-який момент на свій розсуд.  У разі внесення Виконавцем змін до Договору (Публічної оферти), такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору (Публічної оферти) на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності змін не визначений безпосередньо в тексті зміненого Договору (Публічної оферти). 

11. Прикінцеві положення 

11.1. Цей Договір (Публічна оферта) складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання. 

11.2. Виконавець при наданні Послуг Замовнику може залучати інші сторонні організації. 

11.3. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі наданих Послуг за цим Договором (Публічною офертою) не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом одного дня Виконавцем не було отримано письмової мотивованої претензії від Замовника щодо якості надання Послуг. 

11.4. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів. 

11.5. Якщо якесь із положень цього Договору (Публічної оферти) буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається. 

 

12. Реквізити Виконавця 

Виконавець: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОЄВ" (ТОВ "СЛОЄВ АУДИТ") 

код ЄДРПОУ 42857169 

місцезнаходження: Україна, 49100, Дніпропетровська область, місто Дніпро,  

вулиця Набережна Перемоги, будинок 112 Д, приміщення 196 

IBAN: в АТ КБ "ПриватБанк" 

адреса електронна пошта: info@sloyev.ua 

сторінка в мережі Інтернет: https://www.sloyev.ua/ 

bottom of page